I. TEHNIČKE UPUTE AUTORIMA


a) Navođenje naslova i autora

Na prvoj stranici rada, na sredini, navodi se znanstveni stupanj, ime i prezime autora, ustanova u kojoj je autor zaposlen. Ispod navedenog treba navesti naslov rada. On se piše na sredini, velikim slovima i boldom (font 14).  Podnaslovi se pišu na sredini, malim slovima i boldom (font 12) i numeriraju se arapskim brojevima. Ako, u okviru podnaslova, ima više cjelina, one se također označavaju arapskim brojevima (npr. 1.1., 1.2., 1.3., itd.).

 

b) Sažetak rada i ključne riječi

Ispod naslova treba napisati sažetak rada – 150 do maksimalno 250 riječi (font: Times New Roman 10) te do 5 ključnih riječi na jeziku na kojem je napisan rad. Na kraju rada treba se nalaziti naslov i sažetak rada, te ključne riječi na engleskom jeziku. Radovi pisani na engleskom jeziku trebaju sadržavati ključne riječi na engleskom jeziku (na početku rada) i na hrvatskom jeziku (na kraju rada). 

Rad mora biti opremljen i popisom korištene literature koji se navodi na kraju rada.

 

c) Font i opseg rada

Tekst rada piše se fontom Times New Roman 12, zadanog proreda 1.5. 

Fusnote (bilješke) u radu pišu se fontom Times New Roman 10, zadanog proreda 1. 

Preporučeni opseg rada, u pravilu, je do dva autorska arka, računajući razmak između riječi, naslove, podnaslove, međunaslove, bilješke i ostale dijelove teksta.

 

d) Upute za pisanje fusnota (bilješki) 

 

PRVO NAVOĐENJE IZVORA U TEKSTU (POTPUNI PRIKAZ)

Pri prvom navođenju u fusnoti bilo kojeg izvora (npr. knjige, članka itd.) primjenjuje se opće pravilo da se navode cjeloviti podatci o bibliografskoj jedinici. Ime i Prezime autora, Naslov knjige: podnaslov (Mjesto: Nakladnik, Godina izdanja), broj stranice.

Knjige

Triva, S.; Dika, M., Građansko parnično procesno pravo, 7. izd., Zagreb: Narodne novine, 2004.

Dika, M., Građansko ovršno pravo, I. knjiga, Opće građansko ovršno pravo, Zagreb: Narodne novine, 2007.

Dika, M., Izvanparnični postupci u obiteljskim odnosima, u: Alinčić, M. et al., Obiteljski zakon – novine, dvojbe i perspektive, Zagreb: Narodne novine, 2003., str. 133-172.

 

Članci

Mihelčić, G., Marochini, M., Koneksitet ostvarenja vindikacijskog zahtjeva na nekretnini i tzv. prava na poštovanje doma, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 35, br. 1., 2014., str. 163-192.

 

Ako se isti izvor prekine navođenjem nekoga drugog izvora, onda će sljedeće citiranje toga izvora biti u skraćenom obliku. Za svako kasnije navođenje toga djela u fusnotama piše se njegov skraćeni oblik, koji obuhvaća prezime autora, naslov rada u italicu i broj citirane stranice. Prezime autora, Naslov knjige, broj stranice.

TRIVA – DIKA, GPPP, str. 373.

 

MREŽNI IZVORI

Mrežni izvori podliježu svim navedenim pravilima, s tim da su obvezni samo mrežna poveznica i datum pristupa izvoru.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2019. godine, Zagreb, svibanj 2019., dostupno na:

https://www.sabor.hr/konacni-prijedlog-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-parnicnom-postupku-drugo-citanje-pz-br-620?t=109999&tid=207910 (28. 3. 2021.).

 

SUDSKA PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Mindek protiv Hrvatske, zahtjev br. 6169/13, presuda od 30. kolovoza 2016., ECLI:CE:ECHR:2016:0830JUD000616913.

 

SUDSKA PRAKSA SUDA EUROPSKE UNIJE

Predmet C-415/11, presuda od 14. ožujka 2013, Mohamed Aziz  protiv Caixa d´Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa Catalunyacaixa, ECLI:EU:C:2013:164,

 

DOMAĆA SUDSKA PRAKSA

VSRH, br. Rev 1037/07-2., od 19. studenog 2008., dostupno na: https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/decisionPdf?id=090216ba8055f386 (pristup 1. rujna 2020.).

 

PRAVNI AKTI

Kod prvog navođenja treba pisati pune nazive službenih listova, a ne kratice.

Npr.:

Zakon o parničnom postupku, Službeni listi SFRJ, br. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91, i Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19.

 

Nakon pripreme teksta (korektura i grafičko oblikovanje) tekst rada, u PDF – formatu, šalje se autoru na pregled. 

 

II. DOSTAVA RADOVA UREDNIŠTVU


Uredništvu se rukopisi – radovi dostavljaju  u elektroničkom obliku i word – formatu na e-mail adresu Uredništva: aktualnosti.gpp@pravst.hr

Dostavljanjem rukopisa za objavljivanje u Zborniku radova savjetovanja – Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća, autori pristaju na postavljanje svojih radova na internet stranici savjetovanja, odnosno, na internet stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Uredništvo ne vraća zaprimljene radove.

Uredništvo zadržava pravo vraćanja rada autoru na doradu, te pravo neobjavljivanja predloženog rada.

Radove koji su objavljeni u Zborniku savjetovanja autori mogu objaviti u drugim publikacijama uz jasno navođenje podataka o njihovom prvom objavljivanju u Zborniku savjetovanja. 

Radove, koji ne zadovoljavaju kriterije časopisa, Uredništvo neće uzeti u razmatranje.