SADRŽAJ

 

Prof. dr. sc. Mihajlo Dika
Marginalije uz problem određivanja pojma činjenica u parničnom postupku

 

Prof. dr. sc. Arsen Janevski
Pravni lekovi protiv rešenja kojim se dopušta izvršenje na osnovu verodostojne isprave doneto od javnog bilježnika

 

Prof. dr. sc. Vesna Rijavec
Glavne karakteristike eu uredbe o dokazima

 

Prof. dr. sc. Jozo Čizmić
Imenovanje arbit(a)ra

 

Prof. dr. sc. Alan Uzelac i Marko Bratković, mag. iur.
Certificiranje nespornih tražbina u domaćem i poredbenom pravu

 

Prof. dr. sc. Aleš Galič
Može li se trgovce prisiliti na izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova?

 

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Boranijašević
Postupak za lišenje poslovne sposobnosti -Prema Zakonu o vanparničnom postupku Republike Srbije –

 

Doc. dr. sc. Aleksandra Maganić
Novi pravci reforme izvanparničnog prava u Republici Hrvatskoj

 

Doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić
Sudska praksa u građanskim predmetima u sustavu primjene i tumačenja prava

 

Doc. dr. sc. Dinka Šago
Priznanje i ovrha sudskih odluka prema uredbi Bruxelles I br. 44/2001 i Bruxelles I bis br. 1215/2012

 

Doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar
Novi pristup uređenju postupka radi razvoda braka u Hrvatskoj

 

Dr. sc. Viktorija Haubrich
Povreda odredbi parničnog postupka

 

Dr. sc. Paula Poretti
Privremene mjere u europskim građanskim parničnim postupcima

 

Dr. sc. Katarina Knol Radoja
Treba li nam protokol broj 16 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda?

 

Dr. sc. Dejan Bodul
Prilog raspravi o normativnoj konvergenciji europskoga latinskog javnog bilježništva

 

Nina Mišić Radanović, mag.iur.
Postupak prisilne (civilne) hospitalizacije prema zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

 

Preuzmite zbornik: ZBORNIK RADOVA S I. MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA