Nakon što je Uredništvo zaprimilo rukopis i utvrdilo da rukopis ispunjava formalne elemente za objavu, poslat će rukopis u recenzentski postupak tzv. “dvostruko slijepog (anonimnog)“ tipa – „double blind (anonymous) peer-review“.

Recenzentski postupak uključuje obvezno slanje autorovog anonimiziranog rukopisa dvama recenzentima (stručnjacima za temu predloženog rukopisa) koje analiziraju rukopis neovisno jedan o drugome i njihov identitet je međusobno nepoznat u postupku procjene rukopisa. Autor rukopisa ne zna identitet recenzenata. 

Na prijedlog recenzenata pozitivno ocijenjeni rukopis se svrstava u jednu od sljedećih kategorija:

a) izvorni znanstveni rad,
b) prethodno znanstveno priopćenje, 
c) pregledni znanstveni rad i
d) stručni rad

a) Izvorni znanstveni rad (Original Scientific Paper) – sadržava nove, još neobjavljene rezultate znanstvenih istraživanja;

b) Prethodno znanstveno priopćenje (Preliminary Communication) – znanstveni rad koji sadržava nove rezultate istraživanja u nekome znanstvenom predmetu ili problemu koji zahtijevaju brzo objavljivanje.


c) Pregledni znanstveni rad (Review Article) – sažet i cjelovit kritički prikaz područja istraživanja ili njegova dijela bez značajnije izvornosti;


d) Stručni rad (Professional Paper) – sadrži korisne priloge iz struke i za struku. Nije vezan uz izvorno istraživanje i nema obilježja znanstvenosti, već daje prijedloge za primjenu rezultata prethodnih znanstvenih istraživanja i nastoji izvorno riješiti bitan praktični problem.


U slučaju da recenzenti nisu suglasni u pogledu ocjene, odnosno kategorizacije rada kao znanstvenog, traži se treća ocjena recenzenta izvan institucije autora. Konačnu odluku o kategorizaciji rukopisa donosi Uredništvo, vodeći se prvenstveno ocjenama recenzenata.

Objavljuju se samo kategorizirani radovi koji imaju najmanje dvije pozitivne recenzije.

Ako članak nije prihvaćen Uredništvo autoru šalje obavijest.

Radovi koji nisu dostavljeni na hrvatskom, objavljuju se na izvornom jeziku u skladu s pravopisom tog jezika, uz navođenje sadržaja i sažetka rada na hrvatskom, odnosno, engleskom jeziku. Autori su odgovorni za cjelokupan sadržaj i lekturu poslanog rukopisa.