SADRŽAJ

 

prof. em. dr. sc. Mihajlo Dika, profesor emeritus
O NOVINAMA U OVRSI NA NEKRETNINI RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE PREMA NOVELI OVRŠNOG ZAKONA IZ SRPNJA 2017.

 

prof. dr. sc. Arsen Janevski, redovni profesor u trajnom zvanju
JAVNOBILJEŽNIČKI PLATNI NALOG

 

prof. dr. Jozo Čizmić, redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. Alena Huseinbegović, vanredna profesorica
doc. dr. Alaudin Brkić, docent
PROCESNOPRAVNA ZAŠTITA STRANAKA UGOVORA O FINANSIJSKOM LEASINGU U IZVRŠNOM PRAVU ENTITETA BIH

 

Aleš Galič, Professor of Law
Remedies in Case of a Violation of The Right to a Trial Within Reasonable Time: The Slovenian Model

 

Mª del Carmen Garcimartín Montero, Prof. Titular de Derecho Procesal
Regina Garcimartín Montero, Prof. Titular de Derecho Procesal
MEDIACIÓN FAMILIAR Y PROCESOS MATRIMONIALES: OPORTUNIDAD Y EFICACIA

 

prof. dr. sc. Vesna Rijavec, redovita profesorica
JAVNOBILJEŽNIČKI AKT U MEĐUNARODNOM PRAVNOM PROMETU

 

izv. prof. dr. sc. Tomaž Keresteš izvanredni profesor
NEZAKONITO PRIBAVLJENI DOKAZI U GRAĐANSKOM POSTUPKU SLOVENIJE I CENTRALNE EUROPE

 

dr. sc. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske udruge za mirenje
O PERCEPCIJI I DOJMOVIMA PRAVNIKA O PARNIČNOM POSTUPKU I POSTUPKU MIRENJA – ANALIZA PROVEDENOG ISTRAŽIVANJA

 

doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić, docent
O NEDOSTACIMA I ODRŽIVOSTI POSTOJEĆIH PRAVILA O VRIJEDNOSTI PREDMETA SPORA U HRVATSKOM GRAĐANSKOM PROCESNOM PRAVU

 

doc. dr. sc. Dejan Bodul, docent
NEKI PRIJEPORI U IZVRŠNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE – OVRHA NA NEKRETNINI RADI NAPLATE MANJIH IZNOSA

 

Erika Daniela Rocha Kunstek, Licenciada en derecho
Ines Matić, mag. iur. univ. spec. crim., asistentica
Dominik Mišević, mag. iur.
ANTICRESIS Y ENFITEUSIS – ASPECTOS PROCESALES

 

doc. dr. sc. Dinka Šago, docentica
ZABILJEŽBA PRVENSTVENOG REDA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

 

doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar, docentica
ŠIRENJE NADLEŽNOSTI JAVNIH BILJEŽNIKA NA PODRUČJU OBITELJSKOPRAVNIH ODNOSA?

 

doc. dr. sc. Viktorija Haubrich, docentica
POSTUPAK PO ŽALBI PROTIV PRESUDE U PARNIČNOM POSTUPKU

 

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić, izvanredna profesorica
RASPOLAGANJE PACIJENTA U NJEMAČKOM PRAVU – DE LEGE FERENDA PRIJEDLOG ZA HRVATSKU?

 

Nina Mišić Radanović, mag. iur., asistentica
MATERIJALNA I PROCESNA JAMSTVA PRAVA NA SLOBODU OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA U POSTUPKU CIVILNOG PRISILNOG SMJEŠTAJA

 

Marko Bratković, mag. iur., asistent
DE EXPENSIS NON CURAT PRAETOR SUPREMUS?

 

Juraj Brozović, mag. iur., asistent
ARBITRAŽNI PLATNI NALOZI KAO METODACERTIFIKACIJE NESPORNIH TRAŽBINA

 

Preuzmite zbornik: ZBORNIK RADOVA S III. MEĐUNARODNOG SAVJETOVANJA